Content font size:defaultlargeoversized

Paragraph Settings:Period of the first indentCancel the first indent

The font Settings:Switch to the Microsoft blackSwitch to the song typeface

En ?ok Satan PS4 Oyunlar??fifa 17 for mac

2017-10-15 10:02 provenance:未知 sentiment: comments(0

PS4 DISNEY INFINITY 3.0 STAR WARS STARTER PACK

??lemci: Intel Core i3-2100 3.1GHz veya AMD Phenom II X4 965 3.4 GHz

-?zellikler: ?zellik puanlar? kazanarak Alex Hunter?n saha i?indeki yeteneklerini ?zelle?tirin.

-Kullan?c? kontroll ta?lar: ?izgide yryerek ta? at???n?z? daha iyi konumland?racak, feyk ta? at??lar?yla rakibinizi ?a??rtacak ve topu tak?m arkada?lar?n?za h?zla g?nderebileceksiniz.

Yeni Futbol Dnyalar?: Frostbite, FIFA 17 dnyas?n? daha da ayr?nt?l? hale getiriyor. Sahaya ??kan tneller, soyunma odalar?, teknik direkt?rn odas? ve tak?m u?a?? gibi yepyeni ortamlar deneyimleyeceksiniz.

FIFA tarihinde bir ilk olarak, Premier Leaguein yeni y?ld?zlar?ndan Alex Hunter ile saha i?inde ve d???nda kendi hikayenizi ya?ay?n. Premier Leaguede istedi?iniz kulpte oynay?n, ger?ek teknik direkt?rler ve dnyan?n en iyi oyuncular?yla birlikte sahaya ??k?n. FIFA 17de yepyeni dnyalar ke?fedin, duygularla dolu bu Yolculukta ini?leri de ??k??lar? da ya?ay?n.

Bu rn i?in daha ?nce haberdar olma talebinde bulunmu?sunuz.

-Dar Alanda Ara Pas: Dar alanda ara pas ile ara paslar?n ?iddetini art?r?n ve yeni gol f?rsatlar? olu?turun.

-Yerden Sert Bitiri?: Bu yeni ?ut mekanizmas?yla oyuncular her trl durumda (plase, vole ya da basit bir dokunu?) topu kaleye yerden g?nderebilecek.

Derinlikli ve Duygusal Karakterler: Frostbite, saha i?inde ve d???nda karakterlere ger?eklik kat?yor. Ger?e?e uygunlukta kaydedilen bu a?ama ise farkl? hikayelerin ve her oyuncuya ?zel deneyimin kap?s?n? aral?yor.

Ekran Kart?: NVIDIA GTX 460 veya AMD Radeon R7 260

Ger?e?e Uygun ?zgn Hikaye: Frostbite sundu?u son derece srkleyici ?yksel deneyimle sizi futbol dnyas?n?n i?ine sokarak saha i?inde ve d???nda bu sporun tm duygular?n? ya?aman?z? sa?l?yor.

PES TURNUVASI BA?LIYOR! ?LK ELEMELER 1415 EK?MDE!

rnler ve sipari?iniz hakk?nda bilgi almak madresini ziyaret ediniz.

CALL OF DUTY: WWII, KRESEL ?L?EKTE AKS?YON SUNMAYA GEL?YOR

Bonus ?zellikli tm Garanti, ?ekerbank, Denizbank, ING Bank kartlar?

-Yeni Ko?u Trleri: Geli?tirilen oyuncu zekas? ve artan top hareketlili?iyle, birden ?ok oyunculu, feyk, a?amal? ve k?sa mesafeli ko?ular yap?p yarat?c?l???n?z? kullanarak rakip savunmay? a?abileceksiniz.

Bizden haberdar olmak i?in e-bltenimize kay?t olun!

Civilization VIda Yunanistana Gorgo liderlik edecek

-Yeni K??e Vuru?lar?: K??e vuru?lar?ndaki yeni hedefleme sistemi sayesinde tak?m arkada?lar?n?z? daha isabetli bir ?ekilde bulabileceksiniz. Topun gitti?i tak?m arkada??n?z gelen topa g?re hareket edecek.

Gizlilik S?zle?mesini okudum ve kabul ediyorum.

-Yerden Sert Kale Vuru?lar?: Kale vuru?lar?n? belirli bir hedefe sert g?ndererek h?zl? kontra ataklara kalk?n.

aya varan taksitlerle bu rne sahip olabilirsiniz.

-Karakter Etkile?imleri: Bas?n?n ve di?er karakterlerin sorular?n? yan?tlayarak ki?ili?inizi ve yolculu?unuzu ?ekillendirin.

Ekran Kart?: NVIDIA GTX 660 veya AMD Radeon R9 270

Talebiniz ba?ar?l? bir ?ekilde kaydedilmi?tir!

-Serbest Vuru?lar: Serbest vuru?larda ko?unuzu ayarlayarak topa verece?iniz y?n ve falsoyu farkl?la?t?rabilirsiniz. Baraj?n ?evresinden kaleye d?nen, ayak d???yla ?ok falsolu ve ?ok ??k vuru?lar yapman?z da art?k mmkn.

UBISOFT? SUNAR: ?LK ULUSLARARASI YARATICI V?DEO YARI?MASI WATCH_DOGS F?LM FEST?VAL?

Copyright ? 2014 - 2017AralGameTm Haklar? Sakl?d?r.

Talebiniz ba?ar?l? bir ?ekilde kaydedilmi?tir!

Fizik ?zellikleri Komple Yenilendi: Sahan?n her noktas?nda oyuncular?n fiziksel etkile?imlerinde byk de?i?iklikler yap?ld?. Fizik mcadelesini ba?latmak i?in kullanabilece?iniz yepyeni mekanikle (Fizik Mcadelesi d?mesi) kontrol ele al?p bo? alan yakalayabilir ve topa sahip olabilirsiniz.

rn stoklara girdi?inde kay?tl? e-posta adresinize hat?rlatma maili g?nderilecektir.

??lemci: Intel i5-3550K 3.40GHz veya AMD FX 8- 3.6GHz

Oyun endstrisinin lider oyun motorlar?ndan Frostbite? altyap?l? FIFA 17, oyuncular? yeni futbol dnyalar?na g?trp derinli?i ve duygular? olan karakterlerle tan??t?rarak ger?e?e uygun, ?zgn bir deneyim sunuyor. FIFA 17, Premier League ile tan??an gen? yetenek Alex Hunter olarak kendi profesyonel futbol hikayenizi yazaca??n?z yepyeni sinematik hikaye modu Yolculuk gibi modlar?yla sizleri srkleyici, ger?ek bir futbol deneyimine davet ediyor. Oyundaki futbolcular?n d?nce ve hareketlerinde, rakiplerle olan fiziksel etkile?imlerinde, duran toplarda ve hcum etkinliklerinde yap?lan devrim yaratan yeniliklerle sahan?n tek hakimi olacaks?n?z.

Alex Hunter kimdir? mit vadeden gen? bir yetenek olan Alex Hunter, Premier Leaguede kendini kan?tk i?in bir yolculu?a ??k?yor. Akademiden en iyi futbolcular aras?nda mezun olan ve futbol dnyas?nda tan?nan bir soyada sahip olan bu gen? adamdan beklentiler byk. Alex, dnyan?n en byk liginde oynama ?ans?n? da yakal?yor. Alex, gen? ya?ta ailesindeki yetene?e sahip oldu?unu fark ediyor ve dedesinden de ald??? destekle hayallerini ger?ekle?tirmek i?in ?ok ?al???yor. Ve sonunda hayallerini ssleyen Premier Leaguee ayak bas?yor.

FUT Draft, FIFA Ultimate Teamin en yeni modu! Kadronuzu kurun, jeton ve paket gibi ?dller kazanmak i?in rakiplerinize turnuvalarda meydan okuyun. Her pozisyona rastgele be? oyuncu aras?ndan en iyi se?imi yaparak tak?m kurma becerilerinizi test edin. Oyuncu kalitesini veya tak?m Kimyas?n? g?z ?nnde bulundurarak ?nemli se?imler yap?n. ?lerledik?e daha byk ma? ?dlleri kazan?n; en iyi ?dlleri kazanmak i?in d?rt ma?l?k galibiyet serisi yakalay?n!

Sizin Performans?n?z. Sizin Kararlar?n?z. Sizin Hikayeniz. Yolculukta, Alex Hunter?n Premier League kariyeri, sahada sizin sergiledi?iniz performansa ve saha d???nda sizin ald???n?z kararlara g?re ?ekilleniyor. Oyun boyunca ald???n?z kritik kararlar, bir sonraki ad?mda ne olaca??n? ve di?er karakterlerin size verdi?i tepkiyi belirleyecek.

Tak?m?n?zda dnya y?ld?z? bir futbolcu olsa nas?l olaca??n? hi? d?ndnz m? FIFA Ultimate Teamin en be?enilen futbolcular?n? belirli say?da ma?ta deneyebileceksiniz.

Duran Toplar Ba?tan Yaz?ld?: Serbest vuru?lar, penalt?lar, k??e vuru?lar?; btn ?l toplar? size ?zel bir tarzla ve ?e?itlilikle kullan?n.

-A?a??ya Do?ru Kafa Vuru?u: Daha iyi y?nlendirme denetimi sayesinde oyuncular kafa vuru?lar?nda topu yerden sektirebilecek. Yani kalecilerin i?i zorla?t?.

EA SPORTS FIFA 17 Ultimate Team, futbolseverlerden olu?an byk bir online topluluktur. Topluluk yeleri FIFA 17deki dnyan?n en iyi futbolcular?ndan kurabilecekleri en iyi futbol tak?mlar?n? kurar, bu tak?mlar? y?netir ve ma? yaparlar. 15 milyondan fazla oyunsevere kat?larak dnyan?n en iyi futbolcular?yla kadro olu?turmaya ?al???n. Ultimate Team toplulu?unda futbolcu kazan?n, sat?n al?n, sat?n ve di?er oyuncularla takas edin. Ryalar?n?z? ssleyen tak?mla oynay?n ve istedi?iniz zaman arkada?lar?n?z?n tak?mlar?yla ma? yap?n. Birden fazla kadro olu?turup y?netin ve her hafta dinamik olarak gncellenen online ve tek oyunculu turnuvalara kat?l?n.

-Yeni Fiziksel Etkile?imler: Oyuncu etkile?imleri; ma, kaleciyle ?arp??ma, rakiple top aras?na girme gibi bir?ok ger?ek?i ayr?nt?yla tm sahada hayat buluyor.

-Srekli Mekansal Analiz: Art?k her oyuncu, rakiplerinin yak?nl???n? ve ?evresindeki bo? alan? analiz ederek hcum f?rsatlar?n? daha iyi tespit edebilecek.

Aktif Zeka Sistemi: Mekansal analiz yapan, topsuz alan aktivitesini art?ran ve oyuncular?n hareket etme, olacaklar? tahmin etme ve tepki verme bi?imini de?i?tiren yepyeni bir sistem.

Sizlere daha iyi hizmet sunabilmemiz a??s?ndan kullan?c?lar?m?z?n yorumlar?na olduk?a ?nem veriyoruz. Hizmetimiz konusunda be?endi?iniz ya da be?enmedi?iniz konularda fikirlerinizi bizlere iletebilirsiniz.

Hikaye: 2016/17 sezonu ba?k zereyken, ?ngilterede Premier League kariyerinin ba??ndaki gen? yetenek Alex Hunter? canland?r?yorsunuz. ?nnde a?mas? gereken pek ?ok engel bulunan, futbol dnyas?nda tan?nan bir soyada sahip olan ve kendini kan?tk isteyen bir gen? yetenek. Alexin saha i?inde bekleneni verip, saha d???nda da zor kararlar almas? gerekiyor - dnya futbolunun ?nde gelen kulplerinden birinde kendi Yolculu?unuzu ya?ayabilirsiniz.

rnn fiyat? d?t?nde, kay?tl? e-posta adresinize bilgilendirme e-postas? g?nderilecektir.

-360 Mal? Dribling: Yeni yak?nl?k odakl? mayla rakiplerinizden kurtularak topun kontroln sa?layacaks?n?z - oyuncular art?k mekani?in zaman?nda kullan?lmas?yla rakibin defansif tehdidini alg?layacak ve topu koruyacak.

-Yeni Penalt?lar: Topa ko?arken art?k ?zgrsnz; topa farkl? a??lardan ve farkl? h?zlarda yakla?abilir, penalt?lar?n?za kendinizden bir ?eyler katabilirsiniz.

Oyun endstrisinin lider oyun motorlar?ndan Frostbite, FIFA 17nin Xbox One, PlayStation 4 ve PC srmlerinde oyuncular? yeni futbol dnyalar?na g?trp derinli?i ve duygular? olan karakterlerle tan??t?rarak ger?e?e uygun, ?zgn bir deneyim sunuyor.

-Geri ?tme Teknolojisi: A.B.D. patenti bekleyen bu teknoloji, s?k??t?rma, dribling, fizik mcadelesi ve savunma alan?nda yenilikler getirerek toplu ve topsuz alanda ger?ek hayattaki gibi mcadeleleri mmkn k?l?yor.

-Teknik Direkt?r Hedefleri: Teknik direkt?rn s?radaki ma?ta sizden beklediklerini yerine getirecek ya da ba?ar?s?z olacaks?n?z. Sahadaki performans?n?z, Yolculuk deneyiminizi de?i?tirebilir.

For Honor Trkiyede! ?lk kez Gistte sen Oyna!

PC, Xbox One ve PS4 formatlar?nda Trk?e Metin ?evirisi bulunmaktad?r.Tm formatlarda 18 Sper Lig Tak?m? ve Ay-Y?ld?zl? Milli Tak?m Lisansl? olarak oyanabilir durumda.

Yeni Atak Yapma Teknikleri: Ataklardaki yeni se?eneklerle oyuncular, f?rsat yaratmak ve kale ?nnde bitirici vuru?lar yapmak i?in yeni yollara sahip olacak.

?zgn Hikayeler: Yolculuk sizi Premier Leaguede ger?ek hayattaki gibi bir deneyimle tan??t?r?yor. Bu sinematik dnya, oyuncular? daha ?nce hi? olmad?klar? yerlere g?tren ger?ek futbolcular?n, karakterlerin, yerlerin ve etkinliklerin gdmnde yol al?yor.

Futbolun sosyal yan?n? ke?fedin. ?dller kazan?n, seviye atlay?n, canl? G?revlerde yer al?n ve arkada?lar?n?zla konu?un. FIFA 17deki ?l?mler ve ileti?im dahil her ?ey, EA SPORTS Football Club zerinden yap?l?r. Oyunseverler ?dller kazan?p Football Club Katalo?undaki ??eleri a?arak 100. seviyeye do?ru ilerleyebilir. Gcn ger?ek hayattan alan EA SPORTS Football Clubda dzenli olarak yeni g?revler ??kar. B?ylece FIFA 17, oyunseverlere ger?ek hayattaki futbol sezonu hissini verir.

label: fifa 17 for

Related articles